Top kwaliteit - Snelle levering - Hoge service

Garantie en klachten

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?
Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te verkopen. Toch kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over één van onze producten. Het werkt niet goed, het kan niet goed gebruikt worden of er is iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt. Wij verzoeken u een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken. Het moet wel gaan om een product dat u via onze website heeft gekocht.

Wat is de garantietermijn?
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als u ons laat weten dat u niet tevreden bent over een product en een beroep wilt doen op de garantieregeling, moet u rekening houden met het volgende:
• u moet in het bezit zijn van (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product;
• u heeft het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar gemaakt;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product. Bijvoorbeeld doordat u het heeft laten vallen of omgestoten, dat u het heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed heeft onderhouden of het heeft laten repareren door een derde;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen. Zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl u het vervoerde, verkleuring van een artikel door zonlicht, het vochtig worden van een artikel doordat de locatie te nat is of dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
• de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
• de garantietermijnen niet gelden voor planten en levensmiddelen;
• de garantievoorwaarden doen niets af aan de wettelijke garantie.

Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften kunnen zijn. Deze vindt u bij het product, of op onze website.

Wat is de garantieprocedure?
Wij onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantie valt. Soms zullen wij uw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen voor een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die u zelf heeft gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten wij per probleem met een product bekijken.

Als wij het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet u het product aan ons retourneren. U kunt ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet heeft.

Wat als ik een klacht heb?
Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).